1959 - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ( وکیل باید وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیت زکات کند و احتیاط است که مالک هم وقتی زکات را به وکیل می دهد نیت زکات کند.) چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است .