1958 - کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، ( مانع ندارد و بعدا می تواند هر کدام را بخواهد معین کند و اگر نیت همه آنها را نموده است به همه آنها قسمت می شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند وزکات 15 مثقال طلا بر او واجب است ، اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچ کدام آنها را نکند، می تواند زکات گوسفند حساب کند و یا زکات طلا، واگر هر دو را نیت کرده بر هر دو تقسیم می شود.) چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می شود، و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت می شود پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگرمثال یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند زکات گوسفندحساب می شود ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.