1931 - به کسی که قبلا فقیر بوده ، و می گوید فقیرم ، اگر چه انسان از گفته اواطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.

پاورقی

1931 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 6، مسأله 104052-309