1939 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه فقیر نباشد انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

پاورقی

1939 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 6، مسأله 244082-314