1934 - اگر فقیر بدهکار بمیرد و ترکه ای که وافی به بدهیش باشد نداشته باشد،انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

پاورقی

1934 - عروة الوثقی ،کتاب الزکاة، فصل 6، مسأله 114052-309