2017 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.