2016 - فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که ( آشکارا معصیت می کند فطره ندهند.) آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند.