2016 - فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)