2017 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)