2020 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را ازجنس دیگر مثلا جو بدهد، و اگر آن را ( به قصد قیمت فطره بدهد اشکال ندارد.) به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد، بلکه کافی نیست .