1932 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست ، فقیر بوده یانه اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد. ( همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر میباشد.)