1930 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد، و با گرفتن زکات زندگی نکند ( ولی مادامی که از تحصیل مخارج عاجز است ، می تواند زکات بگیرد.) ولی تا وقتی مشغول یادگرفتن است ، می تواند زکات بگیرد.