1932 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست ، فقیر بوده یانه ( چنانچه از گفته او اطمینان حاصل نشود، احتیاط واجب آن است که به اوزکات ندهند.) اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد.