1930 - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب ( نمی تواند با گرفتن زکات زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.) باید یاد بگیرد، و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تا وقتی مشغول یادگرفتن است ، می تواند زکات بگیرد.