1926 - احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود وعیالاتش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.