1932 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده ( چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آن است که به اوزکات ندهند. ولی اگر معلوم نباشد که قبلا فقیر بوده یا نه و می گوید: فقیرم اگر چه انسان به گفته او اطمینان پیدا نکند می شود زکات داد.) یا معلوم نیست ، فقیر بوده یانه اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد.