1931 - به کسی که قبلا فقیر بوده ، و می گوید فقیرم ، ( اگر انسان از گفته او اطمینان یا ظن پیدا کند، می شود زکات داد.) اگر چه انسان از گفته اواطمینان پیدا نکند، می شود زکات داد.