1928 - صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتراست می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. ( مگر اینکه ابزار کار یا سرمایه او بقدری زیاد باشد که بتواند آن راتبدیل یا تعویض به چیز دیگر کند و مقداری برایش بماند که برای زندگی او بدون مشقت و عسر کافی باشد که در این صورت لازم است این کار را انجام بدهد.)