1926 - ( انسان می تواند به فقیر و مسکین بیش از مخارج سالیانه اش زکات بدهد،ولی اگر این کار بی انصافی شده و به دیگر فقرا احجاف شود مثل اینکه همه مردم بخواهند زکاتشان را به یک فقیر بدهند و بقیه فقرا تنگدست بمانند خالی از اشکال نیست .) احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود وعیالاتش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.