1941 - مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته ، بعد از آنکه به وطنش رسید،اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نایب او برساند، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است . ( و اگر به حاکم شرع هم ممکن نشد به مؤمنینی که عادل هستند می دهد که آنها به مصرف زکات برسانند.)