1939 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه فقیر نباشد انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)