1936 - اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیرنبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر ازبین رفته باشد ( اظهر این که مغرور ضامن نیست ، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته ،می دانسته یا احتمال می داده که زکات است و می دانسته که خودش فقیر نیست و ممکن است از او آن چیز یا عوضش را بگیرند،باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد ولی ...) پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد ولی اگر به غیرعنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به متسحق بدهد و در همه صور می تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند