1933 - کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ( این مسأله در رساله آیةالله بهجت ذکر نشده است .)