1932 - کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده یا معلوم نیست ، فقیر بوده یانه ( اگر گمان پیدا شود که فقیر است می شود زکات داد.) اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است می شود به او زکات داد.