1926 - ( اگر یک دفعه بیش از مخارج سال به فقیر زکات بدهند مانع ندارد،اگر چه احتیاط مستحب است که بیش از مخارج سال به او ندهند ولی اگر به تدریج به او زکات بدهند، بیش از مخارج سال نمی تواند بگیرد.) احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود وعیالاتش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.