1937 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود راداشته باشد می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد ( ولی اگر در معصیت خرج کرده باشد از سهم بدهکاران نمی توان به او زکات داد، ولی از سهم فقرا می شود به او داد.) یا اگر در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد که در این صورت از سهم فقرا می شود به او داد.