1974 - بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبی را، مخفی بدهند.

پاورقی

1974 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 8 (الرابعة)4122-324