1968 - اگر موقعی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد مگر کسی را در نطر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

پاورقی

1968 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 8 (التاسعة)4132-325