1963 - کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد.

پاورقی

1963 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فصل 9،قبل از مسأله 14142-328