1962 - بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگربه کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.

پاورقی

1962 - عروةالثقی ، کتاب الزکاة، فصل 9، قبل از مسأله 14142-327