1987 - اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

پاورقی

1987 - عروةالوثقی ،کتاب الزکاة، فی مسائل متفرقة (التاسعة و العشرون )4232-348