1986 - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود باید زکات آنها رابدهد.

پاورقی

1986 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فی مسائل متفرقة (الثامنة و العشرون )4232-348