1983 - انسان نمی تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خودبرسانند.

پاورقی

1983 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فی مسائل متفرقة (العشرون )4222-346