1980 - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه باید زکات را بدهد هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.

پاورقی

1980 - عروةالوثقی ، کتاب الزکاة، فی مسائل متفرقة (الثانیة)4172-335