1990 - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خودکسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحب باشد، می شود به او زکات داد ( بلکه با اشتغال به تحصیل علم مباح نیز، دادن زکات به او اشکال ندارد،ولی احتیاط برای اهل علم نگرفتن زکات است مگر در صورتی که در تحصیل مخارج عاجزباشند و لیکن جایز است اشتغال به تحصیل علم ، هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.) و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.