1978 - ( احتیاط واجب آن است که به هر فقیر کمتر از زکات نصاب اول نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و 15 نخود) کمتر ندهد. و اگر چیز دیگر مانند گندم و جوزکات می دهد، نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.) کسی که 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر، از بابت زکات بدهکاراست می تواند کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیرنقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد می تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد.