1975 - اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد، و نتواند زکات رابه مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعدامستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند، ولی مخارج بردن به آن شهر ( بنابر احتیاط واجب به عهده خود اوست ، ولی اگر زکات تلف شود ضامن نیست .) به عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود ضامن نیست .