1969 - اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع ( باشد، صحیح است و منافع آن ، مال زکات است .) برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است .