1985 - اگر مالک فقیری را وکیل کند، که زکات مال او را بدهد، ( چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی تواندچیزی از آن را بردارد هرچند مستحق باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است ، خودش نیزمی تواند بردارد.) چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد،نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده ، برای خودش هم می تواند بردارد.