1982 - انسان می تواند از زکات قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا ( و سایر کتبی که در پیشرفت هدفهای اسلامی مؤثر است ، بخرد...) بخرد ووقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است . و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.