1981 - فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی راگرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به اوببخشد. ( حتی اگر کسی زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات راادا کند بر ذمه او می ماند، مانند بدهی های دیگرش . و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد.) ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات رابدهد و امید هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند فقیر، می تواندزکات را از او بگیرد و به او ببخشد.