1963 - کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد. ( ولی اگر کوتاهی نکرده ، چیزی بر او نیست .)