1979 - مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند ( باز کسی که زکات به او داده ، مکروه است خریداری کند.) کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است .