1965 - اگر زکات را از خود مال کنار بگذرد می تواند در بقیه آن تصرف کند واگر از مال دیگرش کنار بگذارد می تواند در تمام مال تصرف نماید. ( این مسأله در رساله آیةالله فاضل لنکرانی ذکر نشده است .)