1974 - بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبی را، مخفی بدهند.