1969 - ( اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند، و ضرر نماید، نباید از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم ،باید آن را به مستحق برساند.) اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح و نفعش مال زکات است .