1961 - موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرماو انگور انسان باید زکات را به فقیر بدهد یا از مال خود جدا کند و زکات طلاو نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ، ( ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید، و اگر منتظرفقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برابری دارد، بنابر احتیاطلازم زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر معین برساند.) ماه دوازدهم باید به فقیربدهد یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند زکات را به انتظاراو و لو تا چند ماه نگهدارد.