1964 - کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود ( چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته ، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر غرض صحیحی داشته ، مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می خواسته تدریجا به فقرا برساند، معلوم نیست که ضامن باشد.) چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده ، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.