1982 - ( انسان نمی تواند از سهم سبیل الله ، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعابخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار داشته باشد، و از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.) انسان می تواند از زکات قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است . و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.