1980 - اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه ( و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای سالهای پیش بوده باشد و اگر عین ، تلف شده ، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.) باید زکات را بدهد هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.